กองวิชาการและแผนงาน

                                                                                                                                           D-04                                                                                                                                        

                                                                                                               พันจ่าเอกเบญจรงค์  นราศรี

                                                                                          หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาราชการแทน

                                                                                                         ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

                                                                              D-14            D-18        

                                                                                     นางมุทิตา   หมื่นดวง                     นายสรรเพชญ  พรหมประกาย

                                                                               นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ         นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

                                                                                                                                             P-12

                                                                                                                                                  นางสาววิไลพร   อรุณา

                                                                                                                                          ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                                                                                                      

กองวิชาการและแผนงาน    

มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน งานการจัดทำงบประมาณ  งานประชาสัมพันธ์  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 3 งาน ดังนี้   

1.ฝ่ายงานแผนและงบประมาณ ประกอบด้วย

1.1 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ 

 -งานวิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลผลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย

- งานจัดทำแผน หรือ โครงการ

- งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

- งานจัดเตรียมเอกสาร ที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

- งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก

- งานวิเคราะห์และคาดคะเน รายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต         

 - งานจัดเตรียมและเรียบเรียงแผนพัฒนาการกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี  

- งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเสนอหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานในเขตเทศบาล   

 - งานกำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

- งานประสานงานกับหน่วยงานในเขตเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปโภคในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่่ยวกับการวางแผนและการประเมินผลงานตามแผน                                  

- งานศึกษาวิเคราะห์และวิจัยปัญหาทั้งในด้านการปกครอง การบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   

 - งานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล       

 - งานติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานเทศบาล              

 - งานการประชุมประชาคมหมู่บ้านสัญจร และการบริการประชาชนเคลื่อนที่     

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

1.2 งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ

- งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ

- งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ

- งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)

- งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล

- งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

1.3 งานประชาสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ

- งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของเทศบาล ประจำปี

- งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานทางวิชาการของเทศบาลประจำปี

 - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

งานแผนและงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและหน่วยงานหรือ องค์กรที่เกี่ยวข้อง งานงานวิเคราะห์และพยากรณ์ การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้-รายจ่ายของเทศบาลในอนาคต งานจัดทำและเรียบเรียงการจัดทำแผนพัฒนา การกำหนดโครงสร้างของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานเกี่ยวข้อง งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขต เทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการปฏิบัติตามแผนและการ ประเมินผลงานตามงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบ และดำเนินการงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี ) งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆของเทศบาลและงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปี ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการงานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณงานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณงานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ถ้ามี)งานศึกษาหลักฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือสั่งการ

งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล งานเผยแพร่สนับสนุนผลงานนโยบายของเทศบาล จังหวัด รัฐบาล งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ งานสารนิเทศ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย