กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                                                                                                                            D-02      

                                                                                                                                          ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์   ไชยสัตย์

                                                                                                        รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

                                                                                                ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

        D-023

       นางสาวกรรณิกา  ดายังหยุด

                                                                                                          นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

                                                                              P-02            P-03      

                                                                                                         นายบัวลัย  เหล่าบุญมา                         นายบุญเลิศ  ทีสุกะ       

                                                                                                           คนงานประจำรถขยะ                          คนงานประจำรถขยะ      

                                                                                                    P-10            P-15        

                                                                                  นางสาวโยธกา  แดนนาม                  นางอุทัยกาญจน์  คำสอน

                                                                              ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข               ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

                                                                                                   P-14            P-18        

                                                                                                  นายสายันต์  คงเมือง                     นายอุทัย  เมืองโคตร    

                                                                                                        คนงานประจำรถขยะ                      คนงานประจำรถขยะ   

                                                                                                   P-26           P-24

                                                                           นายวิลัย  ประสงค์ดี                    นายศรีอุดร  ผาอินดี     

                                                                                                          คนงานประจำรถขยะ                         คนงานประจำรถขยะ    


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฎิบัติงานในหน้าที่ ดังนี้
                       - งานธุรการ                                                      - งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                       - งานสัตวแพทย์                                                - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
                       - งานวางแผนสาธารณสุขฯ                                 - งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
                       - งานส่งเสริมสุขภาพ
                         หน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน จำแนกตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประกอบด้วย
                         1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
                         2. ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย
                         3. ฝ่ายธุรการ
                         4. ฝ่ายตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ และเหตุร้องเรียนด้านสาธารณสุขแและสิ่งแวดล้อม
                ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                         1. แผนงานสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    1.1 งานวางแผนด้านสาธารณสุข
                                    1.2 งานทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น
                                    1.3 งานประสานงานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
                                    1.4 งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือน
                                    1.5 งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                    1.6 งานประเมินผลทางด้านสาธารณสุข
                                    1.7 งานนิเทศ ติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
                          2 แผนงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    2.1 งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
                                    2.2 งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                                    2.3 งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                                    2.4 งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
                                    2.5 งานอาชีวอนามัย
                                    2.6 งานควบคุมดูแลสุสานและฌาปนสถาน
                          3 แผนรักษาความสะอาด มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    3.1 การกวาดล้างทำความสะอาด
                                    3.2 งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
                                    3.3 งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
                                    3.4 ฝ่ายรณรงค์ สร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะ
                          4 แผนงานเผยแพร่และฝึกอบรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    4.1 งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
                                    4.2 งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
                                    4.3 งานพัฒนาบุคลากร
                ฝ่ายบริการและส่งเสริมการอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
                          1. แผนงานส่งเสริมสุขภาพ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    1.1 งานด้านสุขศึกษา
                                    1.2 งานด้านอนามัยโรงเรียน
                                    1.3 งานด้านอนามัยแม่และเด็ก
                                    1.4 งานวางแผนครอบครัว
                                    1.5 งานสาธารณสุขมูลฐาน
                                    1.6 งานโภชนาการ
                                    1.7 งานป้องกันสุขภาพจิต
                         2 แผนงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    2.1 งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
                                    2.2 งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
                                    2.3 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
                                    2.4 งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
                          3 แผนงานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    3.1 งานควบคุมและป้องกันโรคสัตว์
                                    3.2 งานควบคุมและป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
                                    3.3 งานควบคุมและป้องกันโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
                                    3.4 งานควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์
                                    3.5 งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
                                    3.6 งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
                                    3.7 งานรายงานข้อมูลสถิติการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
                ฝ่ายธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
                          1. งานสารบรรณทั่วไป
                          2. งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริหารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                          3. งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                          4. งานสาธารณสุขของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                          5. งานรักษาความสะอาดของสถานที่ราชการ
                          6. งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
                          7. งานประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                          8. งานสวัสดิการต่าง ๆ
              นอกจากขอบเขต อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบข้างต้นแล้ว ยังมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ การต่อใบอนุญาตต่าง ๆ ตามเทศบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
                          1. ใบอนุญาตการประกอบกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                          2. ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร
                          3. ใบอนุญาตการกำจัดสิ่งปฏิกูล
                          4. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
                          5. หนังสือรับรองการแจ้ง
                ฝ่ายตรวจสถานประกอบการ สถานบริการ และเหตุร้องเรียนด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบ   ดังนี้
                          1. งานตรวจเหตุรำคาญ
                          2. งานตรวจสอบใบอนุญาต