แผนพัฒนาเทศบาล

แผนพัฒนาเทศบาล

 

บทที่  1

บทนำ

 

ตามที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแนวทางระบบการวางแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลศรีสงคราม  เพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต  โดยได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 2559) ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี  ทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอน และระยะเวลาดำเนินการ ทั้งนี้  เทศบาลตำบลศรีสงคราม  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  จึงมีแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ต่อไป

 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี

ดังได้กล่าวมาแล้วแผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในที่สุด

นอกจากนั้น  แผนพัฒนาสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์กับงบประมาณรายจ่ายประจำปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี  โดยนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปี  ในปีที่จะจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปจัดทำงบประมาณ เพื่อให้กระบวนการจัดทำงบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนพัฒนาสามปี มีลักษณะกว้างๆ ดังต่อไปนี้

   1.  เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

               2. เป็นเอกสารที่แสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะเจาะจงที่ดำเนินการ

               3. เป็นเอกสารที่แสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดำเนินการเป็นห้วงระยะเวลาสามปี

              4. เป็นเอกสารที่จะแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับงบประมาณรายจ่ายประจำปี

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

              1. เพื่อแสดงความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

             2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะที่พร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ

2

 

1.3  ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

หลังจากที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์แล้วแปลงสู่การปฏิบัติโดยการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ 7 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดทำแผน

                1. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดทำแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำคัญ และความจำเป็นในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อให้ผู้บริหารทราบถึงภารกิจที่จะต้องดำเนินการต่อไป  และดำเนินการเสนอโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีห้วงปี  พ.ศ 2558 - 2560  ผ่านปลัดเทศบาลให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ  ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการกำหนดทรัพยากรในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและกำหนดปฏิทินการทำงานไว้อย่างชัดเจน

                2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ แจ้งโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายในของเทศบาลและประชาคม

ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

                               1. ในขั้นตอนนี้  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา  จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหาความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด/อำเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

                        2. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นประชาคมท้องถิ่น และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันพิจารณา โดยในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีในครั้งแรก ให้เวทีการประชุมร่วมกันดังกล่าว คัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนาที่สมควรนำมาใช้เป็นแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  เพื่อเป็นกรอบในการพิจารณาจัดทำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปีต่อไป

                                3. เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้ว เวทีการประชุมร่วมพิจารณาว่าจะมีโครงการ/กิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่คัดเลือกมาใช้เป็นกรอบในการพัฒนา

                               4. โครงการ/กิจกรรมที่พิจารณากำหนดอาจมีเป็นจำนวนมาก  ดังนั้น ในขั้นตอนนี้จะต้องมีการดำเนินการ  ดังนี้

                                   (1) พิจารณาความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างยุทธศาสตร์หรือระหว่างแนวทางการพัฒนา

                                   (2) ให้พิจารณานำโครงการ/กิจกรรม จากแผนชุมชนที่เกินขีดความสามารถในการดำเนินการของชุมชนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี

                           

    

                                         (3) มีการจัดลำดับความสำคัญของโครงการ/กิจกรรม เพื่อที่จะบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปีได้อย่างเหมาะสมและนอกจากนั้นยังเป็นการจัดลำดับโครงการไว้เพื่อทำแผนพัฒนาสามปีในช่วงถัดไปด้วย เนื่องจากในการดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนา อาจจะต้องใช้เวลาต่อเนื่องนานกว่าสามปี  ดังนั้น  จึงจำเป็นต้องพิจารณาแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย  ซึ่งอาจจะยังไม่สามารถระบุไว้ในช่วงสามปีของการจัดทำแผนพัฒนาสามปีได้

                                 (4) เนื่องจากกิจกรรมที่จะต้องดำเนินการมีความหลากหลาย ดังนั้น ในขั้นตอนของการพิจารณากำหนดกิจกรรม   จะต้องคำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

                                -  งบประมาณรายรับ รายจ่าย

                                -  ทรัพยากรการบริหารอื่น ๆ

                                -  ภาคีการพัฒนาที่สามารถเข้ามาร่วมดำเนินการหรือมีภารกิจรับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องนั้น ๆ เมื่อพิจารณาด้านต่าง ๆ แล้ว  จะต้องแยกประเภทของโครงการออกอย่างน้อย 3 ประการ

                                  1. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเอง

                                 2. โครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอื่นดำเนินการ

                                3. โครงการที่ขอรับการสนับสนุนหน่วยงานอื่น

ขั้นตอนที่ 3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล

                        1. การเก็บรวบรวมข้อมูล

                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปี ซึ่งนอกจากจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้ว ยังจะต้องวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพัฒนา  แนวทางการพัฒนาที่เลือก ต้องการข้อมูลประเภทใดเป็นพิเศษ ต้องการข้อมูลของห้วงเวลาใด  และจะเก็บข้อมูลจากแหล่งใด เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์  แนวทางการพัฒนา  โครงการ/กิจกรรมได้อย่างถูกต้อง โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะต้องเก็บข้อมูล ทั้งข้อมูลภายในองค์กรและข้อมูลภายนอกเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ SWOT ได้

                   2. การวิเคราะห์ข้อมูล

                ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก  คือ

                               1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

                  2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

                 3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

                4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปีโดยมีรายละเอียดในแต่ละกิจกรรม  ดังนี้

                     

4

                               1. การประเมินผลการพัฒนาที่ผ่านมา

                                คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมาและนำเสนอที่ประชุมซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ประชาคมท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีที่ผ่านมาโดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ

                                2. การคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนา

                                หลังจากการประเมินผลการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว ให้ที่ประชุมร่วมกันคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคม/ชุมชนในห้วงระยะเวลาสามปี 

                                3. การจัดลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา

                                ภายใต้ยุทธศาสตร์ จะมีแนวทางการพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น แต่มีความสำคัญความจำเป็นเร่งด่วนมากน้อยแตกต่างกันที่ประชุมจะต้องร่วมกันจัดเรียงลำดับความสำคัญของแนวทางการพัฒนา 

                                4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในห้วงสามปี     

                                หลังจากจัดลำดับแนวทางการพัฒนาแล้วที่ประชุมจะตัดสินใจว่าจะนำแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาดำเนินการ แต่ในการตัดสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เพราะในการจัดลำดับความสำคัญอาจใช้การตัดสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ดังนั้น เพื่อทบทวนและยืนยันการจัดลำดับว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติจริงหรือไม่จึ