การทำสัญญาเช่าตลาดสดปีงบประมาณ 2559

การทำสัญญาเช่าตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปี 2559