ทำเนียบปลัดเทศบาล
ทำเนียบปลัดเทศบาล

D-01

นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน

ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม