>

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG_0008IMG_0009

IMGIMG_0001

IMG_0002IMG_0003

IMG_0004IMG_0005

IMG_0006IMG_0007

IMG_0010IMG_0011

IMG_0012IMG_0013

ประชาสัมพันธ์ร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMGIMG_0001

IMG_0002IMG_0003

IMG_0004IMG_0005

IMG_0006IMG_0007

IMG_0008IMG_0009

IMG_0010IMG_0011

IMG_0012IMG_0013

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบระเบียบการปฏิบัติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ มีวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ทันตสุขภาพของเด็กปฐมวัย และโรคติดต่อที่พบบ่อยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จากโรงพยาบาลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4596IMG_4632

IMG_4598IMG_4601

IMG_4688IMG_4693

IMG_4707IMG_4623

IMG_4700IMG_4690

IMG_4643IMG_4642

IMG_4655IMG_4670

ศึกษาดูงานการกำจัดขยะมูลฝอย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ศึกษาดูงาน ตามโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด การกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยถังกำจัดขยะทั่วไปในครัวเรือน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และการกำจัดขยะมูลฝอย ด้วยเตาเผาชีวมวล ณ ชุมชนบ้านท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 

IMG_3430IMG_3445

IMG_3455IMG_3479

IMG_3449IMG_3486

IMG_3564IMG_3574

IMG_3614IMG_3591

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

IMG_4555IMG_4559

IMG_4540IMG_4538

IMG_4577IMG_4563

IMG_4558IMG_4547

IMG_4572IMG_4576

โครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปี 2561

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา มีทักษะการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพด้านวิชาการ กระตุ้นให้เกิดเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยั่งยืน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

32169780_256223648283183_3906108297119268864_n31964071_256223764949838_2175237967184920576_n

32080900_256223378283210_5062032868629282816_n31967894_256223354949879_1404174815090180096_n

32105622_256223441616537_6959223092681900032_n32089814_256223328283215_388569535264849920_n

เบี้ยยังชีพเดือนพฤษภาคม 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4346IMG_4368

IMG_4358IMG_4355

IMG_4397IMG_4352

IMG_4420IMG_4408

IMG_4423IMG_4413

IMG_4424IMG_4432

IMG_4437IMG_4427

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4279IMG_4283

IMG_4303IMG_4324

IMG_4306IMG_4330

IMG_4336IMG_4274

IMG_4290IMG_4291

IMG_4293IMG_4296

พิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2561 ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4155IMG_4146

IMG_4171IMG_4235

IMG_4212IMG_4178

IMG_4160IMG_4167

IMG_4219IMG_4134

IMG_4148IMG_4137

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป โดยมีนายวิทยา  ยอดนารี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4118IMG_4122

IMG_4133IMG_4119

IMG_4124IMG_4128

IMG_4115IMG_4125

ประเมินตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว)

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐาน ตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในการตรวจประเมินตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว) โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นเกียรติ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม จากการประเมินตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้รับการประเมินเป็นตลาดสดน่าซื้อระดับดีมาก ( 5 ดาว) เป็นแห่งแรกในจังหวัดนครพนม

IMG_3930IMG_3916

IMG_3953IMG_3958

IMG_3963IMG_3984

IMG_3989IMG_3951

IMG_4017IMG_2537

ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ต้อนรับคณะตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2561 จากการประเมินด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร EHA : 1001 และการจัดการเหตุรำคาญ EHA : 6000 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง 

IMG_3889IMG_3893

IMG_3897IMG_3896

IMG_3911IMG_3908

IMG_3906IMG_3882

งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ ส่วนราชการ  สถานศึกษา ชุมชนหมู่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป มีการมอบของที่ระลึกให้แด่ผู้สูงอายุ สรงน้ำพระพุทธรูปทองคำ สรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระภิกษุ-สามเณร รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ โดยมีท่านพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีท่านยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จันทร์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติ มีท่านพระครูศรีธรรมประยุทธ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ และพระภิกษุ-สามเณรวัดศรีสมบูรณ์ เป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชน ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3617IMG_3746

IMG_3714IMG_3718

IMG_3736IMG_3729

IMG_3687IMG_3697

IMG_3757IMG_3845

IMG_3695IMG_3829

พิธีรดน้ำดำหัวขอพรนายอำเภอศรีสงคราม

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพร นายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม ณ ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3517IMG_3499

IMG_3495IMG_3497

IMG_3509IMG_3493

IMG_3533IMG_3529

IMG_3551IMG_3538

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม 

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ