>

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลศรีสงคราม

เทศบาลตำบลศรีสงคราม  เมืองน่าอยู่  เคียงคู่เศรษฐกิจ  พัฒนาคุณภาพชีวิต  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  สนับสนุนระบอบประชาธิปไตย

โครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย ประจำปี 2561

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย ประจำปี 2561 ณ ริมฝั่งแม่น้ำสงคราม บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอขอบคุณผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และขอขอบคุณศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้เทพพนม จังหวัดนครพนมที่ให้การสนับสนุนกล้าไม้ค่ะ

IMG_0429IMG_6527

IMG_0377IMG_6592

IMG_0384IMG_6590

IMG_6585IMG_0383

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6296IMG_6295

IMG_6293IMG_6320

IMG_6306IMG_6326

IMG_6302IMG_6313

IMG_6321IMG_6299

IMG_6317IMG_6311

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนเทศบาล 1 (บริเวณหน้าบ้านนายศรี สุรินทร์) โดยวิธีตกลงราคา 

IMG_0006IMG_0002

ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local PerformanceAssessment: LPA) ประจำปี 2561

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6276IMG_6263

IMG_6273IMG_6283

IMG_6258IMG_6255

LPA2561_๑๘๐๖๐๗_0007LPA2561_๑๘๐๖๐๗_0013

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  เวลา 14.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม

IMG_6173IMG_6179

IMG_6192IMG_6171

IMG_6237IMG_6197

IMG_6228IMG_6211

IMG_6202IMG_6204

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  เวลา 07.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีสงคราม ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต (แห่งที่ 11) ดำเนินกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ และให้ผู้สูงอายุได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้  โดยมีวิทยากรจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลศรีสงคราม มาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

73737376

S__16908396S__16908409

S__16908404S__16908406

S__16908417S__16908425

S__16908411S__16908410

จกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลศรีสงครามโดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด (Big Cleaning Day) ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือค่ะ

IMG_6149IMG_6150

IMG_6137IMG_6127

IMG_6160IMG_6144

IMG_6067IMG_6088

IMG_6104IMG_3713

IMG_3710IMG_3708

ประชุมประจำเดือนตลาดสด

วันที่ 5 มิถุนายน 2561  เวลา 09.00 น.นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า คณะกรรมการตลาดสด และตรวจประเมินตลาดสดตามเกณฑ์มาตรฐาน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3730IMG_3726

IMG_3723IMG_3725

IMG_3724IMG_3721

.ย61_๑๘๐๖๐๕_0010.ย61_๑๘๐๖๐๕_0009

.ย61_๑๘๐๖๐๕_0004.ย61_๑๘๐๖๐๕_0005

ประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

IMG_0004 5-6-61

เบี้ยยังชีพเดือนมิถุนายน 2561

วันที่ 4 มิถุนายน 2561  เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม  คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนมิถุนายน 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5978IMG_5950

IMG_5981IMG_5966

IMG_5976IMG_5969

IMG_5994IMG_6001

IMG_5988IMG_5991

IMG_6027IMG_6018

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองโครงการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ ประธานอนุกรรมการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_5908IMG_5893

IMG_5899IMG_5887

IMG_5883IMG_5879

IMG_5916IMG_5918

กิจกรรมพาน้องเข้าวัด

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา ตามโครงการวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการปลูกฝังรากฐานอันดีงามของจิตใจให้กับเด็กนักเรียน ณ วัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

_๑๘๐๕๓๑_0005_๑๘๐๕๓๑_0010

_๑๘๐๕๓๑_0008_๑๘๐๕๓๑_0014

_๑๘๐๕๓๑_0015_๑๘๐๕๓๑_0001

_๑๘๐๕๓๑_0017_๑๘๐๕๓๑_0002

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น.นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5289IMG_5292

IMG_5307IMG_5284

IMG_5335IMG_5276

IMG_5330IMG_5281

IMG_5358IMG_5352

เวทีวิชาการครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี เวทีวิชาการครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่ผลงานสื่อและนวัตกรรมในชั้นเรียน มีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม (หลังใหม่) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5083IMG_5077

IMG_5080IMG_5097

IMG_5088IMG_5086

IMG_5042IMG_5049

IMG_5065IMG_5070

IMG_5054IMG_5059

IMG_5102IMG_5107

IMG_5236IMG_5254

ประชาสัมพันธ์ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

IMG_0008IMG_0009

IMGIMG_0001

IMG_0002

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ