>

ทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 07.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครบรอบ 11 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากสำนักปลัดเทศบาล)

IMG_0938IMG_0956

IMG_0961IMG_0924

IMG_0958IMG_0943

IMG_0930IMG_0952

IMG_1004IMG_1025

โครงการจัดตั้งเครือข่ายอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนครพนม (ศูนย์เทศบาลตำบลศรีสงคราม)

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ สำนักงานอัยการสูงสุด โรงพยาบาลนครพนม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่ายอัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กนครพนม (ศูนย์เทศบาลตำบลศรีสงคราม)  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายประสานการดำเนินงานในลักษณะสหวิชาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสงคราม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม พนักงานส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอศรีสงคราม โรงพยาบาลศรีสงคราม สถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม สถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข สภาเด็กและเยาวชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม  โดยมีนายดำรงค์ สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี มีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0792IMG_0782

IMG_0732IMG_0847

IMG_0746IMG_0771

IMG_0765IMG_0744

IMG_0763IMG_0736

IMG_0852IMG_0862

IMG_7605IMG_0817

IMG_0904IMG_0895

ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นายสุระปรีชา  ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงครามและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางสาวณัฐชยา  ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เป็นเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0697IMG_0689

IMG_0705IMG_0687

IMG_0683IMG_0686

IMG_0698IMG_0703

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประธานกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ/อนุมัติโครงการ ของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0672IMG_0637

IMG_0648IMG_0645

IMG_0655IMG_0677

IMG_0635IMG_0659

IMG_0666IMG_0668

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 6 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0602IMG_0621

IMG_0608IMG_0604

IMG_0624IMG_0627

IMG_0616IMG_0605

เบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0522IMG_0514

IMG_0530IMG_0533

IMG_0546IMG_0540

IMG_0569IMG_0587

IMG_0552IMG_0557

โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีสงคราม และโรงพยาบาลศรีสงคราม จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รวมทั้งให้บริการตอนสุนัข และแมวเพศผู้ บริการทำหมันสุนัขและแมวเพศเมีย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคสัตว์ โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ลานสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_3117IMG_3137

IMG_3130IMG_3140

IMG_3121IMG_3141

5393453843

IMG_3146IMG_3132

มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง

วันที่ 5 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 น.นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม มอบบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่งรายนายสุทิน ยางผาย หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_0510IMG_0512

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_0033IMG_9807

IMG_9871IMG_9844

IMG_9833IMG_9834

IMG_9891IMG_9969

IMG_9899IMG_9900

IMG_9916IMG_9918

IMG_9953IMG_9964

IMG_9933IMG_9980

กิจกรรมพาน้องเข้าวัด

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖1 เวลา 08.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดกิจกรรมพาน้องเข้าวัดเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก โดยมีว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายปัจจัย และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ ณ วัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

_๑๘๐๒๒๗_0006S__23126019

S__23126022S__23126021

_๑๘๐๒๒๗_0020_๑๘๐๒๒๗_0019

_๑๘๐๒๒๗_0007_๑๘๐๒๒๗_0008

S__23126023_๑๘๐๒๒๗_0004

ประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองโครงการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ ประธานอนุกรรมการคัดกรองโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะอนุกรรมการคัดกรองโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 2/2561 เพื่อพิจารณาคัดกรองโครงการของหน่วยงาน องค์กร ชุมชน ที่เสนอขอรับงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9755IMG_9789

IMG_9778IMG_9780

IMG_9771IMG_9766

IMG_9752IMG_9753

งานบุญประเพณีวัดศรีสมบูรณ์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานและสนับสนุนงบประมาณการจัดงานบุญประเพณีวัดศรีสมบูรณ์ ประจำปี 2561 โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ มีนายยุทธจักร  เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

IMG_9502IMG_9518

IMG_9530IMG_9535

IMG_9543IMG_9560

IMG_9636IMG_9629

IMG_9603IMG_9600

IMG_9579IMG_9683

IMG_9714IMG_9718

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9250IMG_9230

IMG_9226IMG_9223

IMG_9233IMG_9232

IMG_9240IMG_9247

IMG_9260IMG_9264

IMG_9252IMG_9254

IMG_9221IMG_9219

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9134IMG_9150

&l

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ