>
งานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

วันที่ 13 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม นำโดยนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา ชุมชนหมู่บ้าน พ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปและพิธีประกาศมอบธรรมนูญสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี

IMG_6969IMG_6966

IMG_6997IMG_7006

IMG_7017IMG_7028

14921489330901492148636872

IMG_7055IMG_7059

IMG_7045IMG_7038

IMG_7047IMG_7041

IMG_7085IMG_7053

IMG_7087IMG_7111

IMG_7106IMG_7112

IMG_7123IMG_7125

IMG_7092IMG_7095

IMG_7136IMG_7150

IMG_7219IMG_7227

ประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายนัฐวฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ต้อนรับคณะตรวจประเมินฯจากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ในการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จากศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และลงพื้นที่เตาเผาขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม จากการประเมินด้านการจัดการมูลฝอยทั่วไป EHA : 4001 และการจัดการคุณภาพน้ำประปา (ผลิตโดยหน่วยงานอื่น) EHA : 2002 เทศบาลตำบลศรีสงคราม ผ่านระดับเกียรติบัตรรับรอง

IMG_6868IMG_6878

IMG_6913IMG_6918

IMG_6904IMG_6924

IMG_6849IMG_6927

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ได้สรุปผลและรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศให้ประชาชนได้ทราบต่อไป โดยมีนายวิทยา  ยอดนารี ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6827IMG_6834

IMG_6841IMG_6825

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6772IMG_6769

IMG_6783IMG_6799

IMG_6779IMG_6777

IMG_6810IMG_6803

IMG_6789IMG_6793

IMG_6815IMG_6808

1313

เบี้ยยังชีพเดือนเมษายน 2560/กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัย

วันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนเมษายน 2560 และกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงวัยของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6344IMG_6356

IMG_6377IMG_6534

IMG_6578IMG_6493

IMG_6513IMG_6527

IMG_6395IMG_6439

IMG_6467IMG_6466

IMG_6614IMG_6646

ประชุมประจำเดือนเมษายน 2560

วันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6267IMG_6265

IMG_6250IMG_6272

IMG_6278IMG_6285

IMG_6303IMG_6290

ประชุมปรึกษาหารือ

วันที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6155IMG_6154

IMG_6147IMG_6150

ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และนางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นำบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม โดยการนำของนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลศรีสงครามคณะครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันออกกำลังกายทุกวันพุธตามนโยบายของรัฐบาล ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6049IMG_6050

IMG_6053IMG_6060

IMG_6119IMG_6129

IMG_6116IMG_6125

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน

วันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม กำนันตำบลศรีสงคราม และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5930IMG_5905

IMG_5921IMG_5923

IMG_5926IMG_5915

IMG_5941IMG_5948

IMG_5985IMG_5813

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 4

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ โดยจัดเวทีประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

IMG_5610IMG_5593

IMG_5585IMG_5587

IMG_5572IMG_5576

IMG_5591IMG_5579

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 7

วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดทำประชาคมโครงการธรรมนูญสุขภาพหมู่ที่ 7 บ้านปากอูน  เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชนโดยมีว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม (CR.ภาพจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 

IMG_5471IMG_5430

IMG_5448IMG_5450

IMG_5443IMG_5490

IMG_5468IMG_5495

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 1

วันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 1 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_5403IMG_5411

IMG_5386IMG_5389

IMG_5420IMG_5398

IMG_5384IMG_5417

โครงการธรรมนูญสุขภาพ หมู่ที่ 6,8

วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการธรรมนูญสุขภาพ โดยจัดเวทีประชาคมร่วมกันระหว่าง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8 บ้านปากอูน เพื่อเสนอข้อคิดเห็นและออกเสียงประชามติเห็นชอบข้อตกลงของชุมชน โดยมีนางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7888IMG_7955

IMG_7900IMG_7925

IMG_7911IMG_7929

P0001

P00001

ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 7 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7648IMG_7643

IMG_7622IMG_7682

IMG_7672IMG_7636

IMG_7670IMG_7666

เบี้ยยังชีพเดือนมีนาคม 2560

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมีนาคม 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7123IMG_7121

IMG_7134IMG_7126

IMG_7136IMG_7140

IMG_7160IMG_7151

IMG_7169IMG_7164

งานบุญประเพณีวัดศรีสมบูรณ์

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ