>

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

 (e-Auction)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2907IMG_2905

IMG_2932IMG_2917

IMG_2925IMG_2975

IMG_2927IMG_2947

IMG_2937IMG_2956

IMG_2978IMG_2934

IMG_2962IMG_2991

IMG_2966IMG_2970

กีฬาส่วนราชการลุ่มน้ำสงครามยามอูนสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการลุ่มน้ำสงครามยามอูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยการนำของนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม นำส่วนราชการในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมการแข่งขัน มี ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

IMG_0655IMG_0668

IMG_0824IMG_0831

IMG_0844IMG_0864

IMG_0880IMG_0919

IMG_0937IMG_1015

IMG_0978IMG_0931

IMG_0901IMG_0774

IMG_0773IMG_0780

IMG_0730IMG_0728

IMG_1085IMG_1118

IMG_1168IMG_1165

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี

IMG_0376IMG_0317

IMG_0378IMG_0319

IMG_0330IMG_0251

IMG_0346IMG_0337

IMG_0385IMG_0406

IMG_0468IMG_0410

IMG_0480IMG_0450

IMG_0498IMG_0528

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6928IMG_0022

IMG_0010IMG_0007

IMG_0032IMG_0053

IMG_0028IMG_0050

IMG_0061IMG_0038

โครงการฝึกอาชีพปั้นโอ่งประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ส่งมอบโอ่งสู่ชุมชน ตามโครงการฝึกอาชีพปั้นโอ่งประชารัฐร่วมใจสู้ภัยแล้ง เพื่อให้ประชาชนได้มีภาชนะกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีนายสุระปรีชา  ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม กำนันตำบลศรีสงคราม และผู้ใหญ่บ้านปากอูน หมู่ที่ 1,6, 7,8 ร่วมเป็นเกียรติ

IMG_9914IMG_9928

IMG_9983IMG_9956

IMG_2084IMG_9998

ร่วมเป็นเกียรติวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และนายภคพล จังตระกูล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีนายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ

IMG_9710IMG_9741

IMG_9615IMG_9631

IMG_9729IMG_9719

IMG_9688IMG_9672

โครงการสายใยรักและผูกพัน (วันแม่) ประจำปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการสายใยรักและผูกพัน (วันแม่) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเด็กโดยการแสดงความรักความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม มีนายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 และคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ

IMG_9649IMG_9657

IMG_9647IMG_9652

13988820_830761520358723_1069660242_n13989454_830761537025388_1498369482_n

IMG_9650IMG_9644

IMG_9663IMG_9666

ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2559 ครั้งที่ 1/2559 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9514IMG_9538

IMG_9518IMG_9537

IMG_9524IMG_9544

IMG_9526IMG_9522

กิจกรรม”ปลูกต้นไม้ 1 คน 5 ต้น”และ“กิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ”

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามร่วมต้อนรับ ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม“ปลูกต้นไม้ 1 คน 5 ต้น” ณ โรงเรียนบ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และ“กิจกรรมการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ” ณ วัดพระเนาว์ บ้านศรีเวินชัย ตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมต้อนรับ 

IMG_9334IMG_9338

IMG_9348IMG_9368

IMG_9362IMG_9371

IMG_9388IMG_9407

IMG_9435IMG_9425

IMG_9438IMG_9449

IMG_9467IMG_9461

IMG_9470IMG_9487

IMG_9455IMG_9492

กิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ

วันที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น.นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติไปใช้สิทธิออกเสียง โดยมีการเดินรณรงค์ตั้งแต่บริเวณหน้าโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ ไปยังที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมกิจกรรม

IMG_9182IMG_9190

IMG_9201IMG_9204

IMG_9222IMG_9227

IMG_9249IMG_9271

IMG_9229IMG_9235

IMG_9185IMG_9295โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม นำพนักงานเทศบาล และลูกจ้างร่วมกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตสมาธิภาวนา ตามโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีท่านพระครูศรีธรรมประยุทธ์ รองเจ้าคณะอำเภอศรีสงคราม เจ้าอาวาสวัดศรีสมบูรณ์ และคณะสงฆ์วัดศรีสมบูรณ์  เป็นเนื้อนาบุญให้แก่พุทธศาสนิกชน 

IMG_9059IMG_9057

  IMG_9067IMG_9061

IMG_9115IMG_9051

IMG_9167IMG_9156

IMG_9155IMG_9147

IMG_9131IMG_9129

IMG_9100IMG_9170

เบี้ยยังชีพเดือนสิงหาคม 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนสิงหาคม 2559 โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตามโครงการเทศบาลประสานใจผู้สูงวัยอบอุ่น ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9005IMG_9002

IMG_9025IMG_9018

IMG_9010IMG_9012

IMG_9015

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ