>

โครงการซักซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ซักซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2559 เพื่อฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนออกจากอาคาร ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซักซ้อมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการหลบหลีกอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4875IMG_4885

IMG_4927IMG_4882

IMG_4934IMG_4929

IMG_4933IMG_4939

IMG_4949IMG_4954

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงคราม กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท่าน้ำสงคราม บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม2559 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4259-9682 ต่อ 15,09-7186-7120,08-3666-1212,08-1544-1645,08-5000-1830

14389033_10154483927654354_1255282164_n

1473308759531

1473308769240

โครงการพระธรรมทูตจังหวัดนครพนมสัญจร ประจำปี 2559

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมโครงการพระธรรมทูตจังหวัดนครพนมสัญจร ประจำปี 2559 “ชาวพุทธสุขกาย สุขใจ  ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ นำพาจิตพัฒนา” ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  อำเภอศรีสงคราม โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_4661IMG_4686

IMG_4630IMG_4592

IMG_4605IMG_4595

IMG_4614IMG_4598

IMG_4682IMG_4679

IMG_4636IMG_4643

IMG_4477IMG_4716

IMG_4722IMG_4806

IMG_4466IMG_4472

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

13873220_1142833379097709_3798717206801809166_nIMG_4152

IMG_4161IMG_4182

IMG_4184IMG_4166

IMG_4171IMG_4202

ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่/มอบรางวัลชุมชนน่าอยู่/บ้านตัวอย่าง

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด และมอบรางวัลชุมชนน่าอยู่/บ้านตัวอย่าง ตามโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านความสะอาด สวยงาม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและส่งเสริมการทำงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยมี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จันทร์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_4050IMG_4048

IMG_3300IMG_4070

IMG_4073IMG_4065

IMG_3352IMG_3328

IMG_3354IMG_3341

IMG_3362IMG_4066

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมอบรม มีนายสุระปรีชา  ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม และนายศุภชัย  ทิพประมวล นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

13873220_1142833379097709_3798717206801809166_nIMG_3814

IMG_3823IMG_3831

IMG_3825IMG_3851

IMG_3880IMG_3852

IMG_3890IMG_3888

IMG_3839IMG_3908

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งเรือ

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3754IMG_3762

IMG_3772IMG_3748

IMG_3782IMG_3790

IMG_3788IMG_3765

เบี้ยยังชีพเดือนกันยายน 2559

วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม พบปะผู้สูงอายุและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2559 โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้พบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตามโครงการเทศบาลประสานใจผู้สูงวัยอบอุ่น ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3702IMG_3698

IMG_3704IMG_3715

IMG_3719IMG_3729

IMG_3726IMG_3725

IMG_3741IMG_3743

ทำบุญเลี้ยงพระ

วันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 07.19 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระเช้าในวันเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม (หลังใหม่)โดยมีท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม กำนันตำบลศรีสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากอูน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม (หลังใหม่) อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3647IMG_3609

IMG_3594IMG_3659

IMG_3598IMG_3581

IMG_3591IMG_3589

IMG_3628IMG_3586

IMG_3669IMG_3600

IMG_3685IMG_3691

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตลาดสดเทศบาล ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) 

 (e-Auction)

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 30 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2907IMG_2905

IMG_2932IMG_2917

IMG_2925IMG_2975

IMG_2927IMG_2947

IMG_2937IMG_2956

IMG_2978IMG_2934

IMG_2962IMG_2991

IMG_2966IMG_2970

กีฬาส่วนราชการลุ่มน้ำสงครามยามอูนสัมพันธ์

วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาส่วนราชการลุ่มน้ำสงครามยามอูนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ และสนามกีฬาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยการนำของนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม นำส่วนราชการในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมการแข่งขัน มี ดร.ไพฑูรย์  รักษ์ประเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

IMG_0655IMG_0668

IMG_0824IMG_0831

IMG_0844IMG_0864

IMG_0880IMG_0919

IMG_0937IMG_1015

IMG_0978IMG_0931

IMG_0901IMG_0774

IMG_0773IMG_0780

IMG_0730IMG_0728

IMG_1085IMG_1118

IMG_1168IMG_1165

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชน ในเขตอำเภอศรีสงคราม ร่วมพิธี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความจงรักภักดี

IMG_0376IMG_0317

IMG_0378IMG_0319

IMG_0330IMG_0251

IMG_0346IMG_0337

IMG_0385IMG_0406

IMG_0468IMG_0410

IMG_0480IMG_0450

IMG_0498IMG_0528

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6928IMG_0022

IMG_0010IMG_0007

IMG_0032IMG_0053

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ