> > >

วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 07.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 โดยมีนายกนก  ศรีวิชัยนันท์  นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน พ่อค้า ประชาชนในเขตอำเภอศรีสงคราม นำพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8038IMG_8079

IMG_8042IMG_8086

IMG_8176IMG_8264

IMG_8115IMG_7917

IMG_7886IMG_7914

IMG_7902IMG_7904

IMG_7892IMG_7905

IMG_8058IMG_7921

ส่งมอบบ้าน

วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ส่งมอบบ้านตามโครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจน รายคุณยายทะ  อะทะมาตย์ ณ บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 4  บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

1474954672305IMG_7726

IMG_7736IMG_7732IMG_7722

ลงนามถวายอาลัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และประชาชนทั่วไป ลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7520IMG_7528

IMG_7598IMG_7517

IMG_7611IMG_7616

IMG_7531IMG_7580

ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมทำบุญ ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7275IMG_7274

IMG_7340IMG_7344
ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 15.00 น.นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีนายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการทุกฝ่าย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำองค์กรภาคเอกชนและพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่างที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7189IMG_7451

IMG_7193IMG_7181

IMG_7228IMG_7211

IMG_7204IMG_7198

IMG_7231IMG_7238

IMG_7234IMG_7258

 Facebook และเว็บไซต์

ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

IMG_7068IMG_7076

IMG_7080IMG_7070

IMG_7086IMG_7094

IMG_7098IMG_7107

เบี้ยยังชีพเดือนตุลาคม 2559

วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6693IMG_6691

IMG_6726IMG_6708

IMG_6705IMG_6715

ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2560

 งปม.รายจ่าย 2560

ประชุมเตรียมความพร้อม

วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในการนี้ นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สนับสนุนงบประมาณงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ประจำปี 2559 หมู่บ้านละ 2,000 บาท โดยมีนายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นตัวแทนมอบ

IMG_5640IMG_5654

IMG_5720IMG_5661

IMG_5682IMG_5680

IMG_5684IMG_5686

IMG_5690IMG_5728

IMG_5704IMG_5733

IMG_5696IMG_5698

โครงการซักซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ซักซ้อมแผนเหตุเพลิงไหม้ ประจำปี 2559 เพื่อฝึกซ้อมการอพยพนักเรียนออกจากอาคาร ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซักซ้อมวิธีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และวิธีการหลบหลีกอันตรายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4875IMG_4885

IMG_4927IMG_4882

IMG_4934IMG_4929

IMG_4933IMG_4939

IMG_4949IMG_4954

งานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับเทศบาลตำบลศรีสงคราม กำหนดจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15-16 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณท่าน้ำสงคราม บ้านปากอูน หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 14 ตุลาคม2559 โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4259-9682 ต่อ 15,09-7186-7120,08-3666-1212,08-1544-1645,08-5000-1830

14389033_10154483927654354_1255282164_n

1473308759531

1473308769240

โครงการพระธรรมทูตจังหวัดนครพนมสัญจร ประจำปี 2559

วันที่ 19 กันยายน 2559 เวลา 08.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมโครงการพระธรรมทูตจังหวัดนครพนมสัญจร ประจำปี 2559 “ชาวพุทธสุขกาย สุขใจ  ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ นำพาจิตพัฒนา” ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3  อำเภอศรีสงคราม โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตอำเภอศรีสงคราม เข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดศรีสมบูรณ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_4661IMG_4686

IMG_4630IMG_4592

IMG_4605IMG_4595

IMG_4614IMG_4598

IMG_4682IMG_4679

IMG_4636IMG_4643

IMG_4477IMG_4716

IMG_4722IMG_4806

IMG_4466IMG_4472

ประชุมประจำเดือนกันยายน 2559

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

13873220_1142833379097709_3798717206801809166_nIMG_4152

IMG_4161IMG_4182

IMG_4184IMG_4166

IMG_4171IMG_4202

ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่/มอบรางวัลชุมชนน่าอยู่/บ้านตัวอย่าง

วันที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด และมอบรางวัลชุมชนน่าอยู่/บ้านตัวอย่าง ตามโครงการเมืองน่าอยู่คู่บ้านสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาด้านความสะอาด สวยงาม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนและส่งเสริมการทำงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน โดยมี พ.ต.อ.กิตติศักดิ์  จันทร์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีสงคราม และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_4050IMG_4048

IMG_3300IMG_4070

IMG_4073IMG_4065

IMG_3352IMG_3328

IMG_3354IMG_3341

IMG_3362IMG_4066

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ อปท.

วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมี คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ชมรมผู้สูงอายุ และคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เข้าร่วมอบรม มีนายสุระปรีชา  ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม และนายศุภชัย  ทิพประมวล นิติกรชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

13873220_1142833379097709_3798717206801809166_nIMG_3814

IMG_3823IMG_3831

IMG_3825IMG_3851

IMG_3880IMG_3852

IMG_3890IMG_3888

IMG_3839IMG_3908

ประชุมคณะกรรมการจัดงานแข่งเรือ

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธราพงษ์ เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการจัดงานประเพณีแข่งเรือออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3754IMG_3762

IMG_3772IMG_3748

IMG_3782

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ