>

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการขยะชุมชน เขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมเป็นเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_9134IMG_9150

IMG_9184IMG_9131

IMG_9215IMG_9187

IMG_9146IMG_9162

IMG_9108IMG_9170

งานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดงานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนายธราพงษ์  เรืองวรบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8937IMG_8931

IMG_8966IMG_8965

IMG_8956IMG_8960

IMG_8981IMG_8975

IMG_8971IMG_8969

IMG_8984IMG_8991

IMG_9001IMG_9042

IMG_9002IMG_9063

IMG_8995IMG_9006

IMG_9053IMG_9101

นิทรรศการ”การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์  ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดนิทรรศการ”การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”ในการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแบบอย่างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปประยุกต์และปรับใช้ในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบ ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

28080377_227447821160766_1270208692_o28081314_227447814494100_1567969502_o

28125912_227446947827520_440313167_o28125808_227446894494192_1484497851_o

 28125399_227447597827455_304524097_o28035257_227447584494123_1778426432_o

28035221_227447844494097_527620783_o28126258_227446574494224_1548788783_o

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมืองน่าอยู่ คู่บ้านสะอาด ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคารเกียรติยศ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8917IMG_8890

IMG_8869IMG_8848

IMG_8888IMG_8878

IMG_8898IMG_8857

IMG_8908IMG_8925

ตรวจเยี่ยมตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11.00 น.นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ว่าที่ร้อยโทวิรุจน์ ไชยสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม และนายสุระปรีชา ไตรยะถา ท้องถิ่นอำเภอศรีสงคราม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสินค้าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครพนม ในการตรวจสอบสินค้าที่จำหน่ายในตลาดสดเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและราคายุติธรรมในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีน ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

4959149613

4958649582

4958449581

งานประเพณีบุญข้าวจี่วัดสุภราราม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานและสนับสนุนงบประมาณการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่วัดสุภราราม ประจำปี 2561 โดยการมีส่วนร่วมของส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนบ้านปากอูนทั้ง 5 หมู่ ณ วัดสุภราราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ในนามของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะ

IMG_8789IMG_8681

IMG_8777IMG_8690

IMG_8739IMG_8695

IMG_8675IMG_8794

IMG_8528IMG_8599

IMG_8572IMG_8573

IMG_8554IMG_8548

IMG_8832IMG_8834

ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น.นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้า เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการจำหน่ายสินค้าบริเวณลานสุขภาพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_83049820

IMG_8298IMG_8300

IMG_8277IMG_8279

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนม 

IMG_8197IMG_8209

IMG_8214IMG_8202

IMG_8176IMG_8181

IMG_8205IMG_8208

เบี้ยยังชีพเดือนกุมภาพันธ์ 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_8087IMG_8108

IMG_8062IMG_8064

IMG_8067IMG_8070

IMG_8113IMG_8118

พิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ทำพิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธี มีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม กล่าวต้อนรับ และนายยุทธจักร เรืองวรบูรณ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม เขต 1 หัวหน้าส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมต้อนรับ ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

DSC_0046DSC_0040

DSC_0002DSC_0055

DSC_0065DSC_0049

DSC_0087DSC_0103

DSC_0079DSC_0118

DSC_0077DSC_0086

DSC_0080DSC_0093

DSC_0111DSC_0107

DSC_0171DSC_0159

DSC_0213DSC_0123

ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมต้อนรับนายวีระศักดิ์  ศรีโสภา รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7715IMG_7752

IMG_7720IMG_7737

IMG_7638IMG_7699

IMG_7695IMG_7689

IMG_7652IMG_7701

ทำบุญตักบาตรตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และส่วนราชการ สถานศึกษา องค์กรภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ พ่อค้า-แม่ค้า ประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคล ในพิธีเปิดตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยมีนายพีรพล ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี ณ ตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_7355IMG_7354

IMG_7503IMG_7508

IMG_7372IMG_7375

IMG_7392IMG_7406

IMG_7415IMG_7433

IMG_7477IMG_7474

IMG_7458IMG_7438

IMG_7484IMG_7496

IMG_7531IMG_7346

ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีเปิดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในพิธีเปิดอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7174IMG_7200

IMG_7182IMG_7171

IMG_7192IMG_7208

IMG_7168IMG_7166

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคตามโครงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านปากอูน ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_7043IMG_7036

444336545

44443

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ