>

งานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดงานกีฬาและนันทนาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาของนักเรียนและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีนายนัฐวุฒิ  ไชยเสือ  รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีคณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_6001IMG_6023

IMG_6033IMG_6057

IMG_6004IMG_6015

IMG_6036IMG_6040

IMG_6066IMG_6062

IMG_6151IMG_6112

IMG_6161IMG_6115

IMG_6117IMG_6135

IMG_6092IMG_6196

ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์  นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4729IMG_4709

IMG_4726IMG_4720

IMG_4700IMG_4695

IMG_4728IMG_4715

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_5905IMG_5902

IMG_5941IMG_5938

IMG_5912IMG_5916

IMG_5917IMG_5929

IMG_5958IMG_5922

IMG_5955IMG_5948

ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_5115IMG_5109

IMG_5099IMG_5127

IMG_5102IMG_5124

IMG_5121IMG_5093

IMG_5118IMG_5105

ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ด้อยโอกาส

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นางสาวนวรัตน์  ลิจ้วน ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม,นางอักษร  แก้วจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและนางสาวจิราธร  แสงอรุณ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม (CR.ภาพจากสำนักปลัดเทศบาล)

16559334_1319021541469794_8360884_n16473789_1319022044803077_8381704681041087171_n

16602709_1319022128136402_7227286745672002119_n16426073_1319022191469729_1857634679041559246_n

เบี้ยยังชีพเดือนกุมภาพันธ์ 2560

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4812IMG_4834

IMG_4828IMG_4816

IMG_4830IMG_4831

IMG_4839IMG_4841

ประชุมแกนนำโครงการธรรมนูญสุขภาพ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวฒิ  ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมแกนนำโครงการธรรมนูญสุขภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจและหารือแนวทางการขับเคลื่อน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 12 กลุ่ม ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, ผู้แทนสมาชิกสภาเทศบาล, ผู้แทน อสม., ผู้แทนชมรมผู้สูงอายุ,ผู้แทนชมรม คบส., ผู้แทนชมรมตลาดสด, ผู้แทนชมรมร้านอาหาร, ผู้แทนโรงเรียน, ผู้แทนหน่วยงานรัฐ, ผู้แทนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่มสตรี รวม 70 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_4778IMG_4782

IMG_4775IMG_4790

IMG_4786IMG_4806

IMG_4803IMG_4784

IMG_4801IMG_4797

กีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมงานกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2560 ณ เทศบาลตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม โดยมีนายประทีป ฤทธิกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธี

IMG_4444IMG_4486

IMG_4465IMG_4460

IMG_4458IMG_4478

IMG_4442IMG_4439

IMG_4521IMG_4530

IMG_4573IMG_4553

IMG_4601IMG_4647

IMG_4635IMG_4637

IMG_4615IMG_4622

IMG_454196259

ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 08.00 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน 
และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

IMG_3749IMG_3658

IMG_3701IMG_3706

IMG_3717IMG_3694

IMG_3720IMG_3735

IMG_3673IMG_3679

IMG_3747IMG_3751

กราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 16 มกราคม 2560 นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ณ เบื้องหน้าพระบรมโกศ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

20170116_06452820170116_064721

20170116_06454120170116_065002

20170116_06534220170116_064752

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560

วันที่ 14 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยนายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลและบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ ส่วนราชการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน องค์กรภาครัฐเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้า และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกันจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี ณ หอประชุมอำเภอศรีสงคราม และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี  (CR.ภาพจากกองช่างและสำนักปลัดเทศบาล)

IMG_3448IMG_3554

IMG_3385IMG_3391

IMG_3371IMG_3373

20170114_121738IMG_3455

16111588_1424843927550288_166113920_nS__4341813

ประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 12 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_3182IMG_3180

IMG_3185IMG_3197

IMG_3207IMG_3191

IMG_3186IMG_3189

IMG_3205IMG_3221

IMG_3222IMG_3232

ประชุมประจำเดือนมกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น.นายยุทธนา เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายนัฐวุฒิ ไชยเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ประชุมประจำเดือนพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง เพื่อรับทราบข้อราชการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_2915IMG_2924

IMG_2943IMG_2910

IMG_2934IMG_2930

IMG_2933IMG_2937

เบี้ยยังชีพเดือนมกราคม 2560

วันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลศรีสงคราม จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนมกราคม 2560 โดยมีนายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม คณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ ณ อาคารจอดรถเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2827IMG_2825

IMG_2891IMG_2847

IMG_2810IMG_2872

ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560

วันที่ 1 มกราคม 2560 เวลา 07.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม และบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ 2560 ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมีนายพีรพล  ลือล่า นายอำเภอศรีสงคราม เป็นประธานในพิธี มีส่วนราชการ สถานศึกษา องค์ภาครัฐเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

IMG_2645IMG_2582

IMG_2652IMG_2682

IMG_2658IMG_2672

IMG_2663IMG_2689

IMG_2668IMG_2685

IMG_2710IMG_2736

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายยุทธนา  เรืองวรบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 

IMG_1726IMG_1721

IMG_1738IMG_1730

IMG_1767

ลิงค์หน่วยงานสำคัญ